شرکت ماشین سازی اراک هم در دی ماه مجمع خود را برگزار می کند.