این سهم پس از تکمیل الگوی هارمونیک باترفلای می تواند در دو سطح ٢٣۵ تومان و ٢١٣ تومان مورد توجه باشد...