در چارچوب زمانی هفتگی افت و خیزهای بلند مدتی قیمت را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت قیمت به صورت زیگزاگی بین کف و سقف قیمت در حال نوسان بوده است. حال...