در فضای داخلی بورس هم در روزهای کاری هفته آتی ، نمادهای بانکی به تابلو باز خواهند گشت . نمادهایی که انتظار داریم در صورت آزاد بودن دامنه نوسان ، افت حداقل ٢٠ درصدی را تجربه کنند .