در مجموع و به عنوان جمع بندی به نظر می رسد که کم کم قیمت ها در حال رسیدن به سطوح جذابی هستند. هر چند هنوز با کف فاصله دارند و هنوز برخی ابهامات بر سر بازار سایه افکنده ، اما توصیه می کنیم بازار را زیر نظر داشته باشید و آن را رصد کنید. به نظر می رسد ....