این شرکت در سال آینده واگن های جدیدی را در مسیرهای جابجایی مسافران بکار خواهد گرفت که با توجه به اضافه شدن به واگن های کنونی با عمر فعلی حدود ١٠ ساله امکان استفاده از آن تا حداقل ٢٠ سال آینده وجود خواهد داشت