در شرکت های تولید کننده متانول ، روند معاملات در ٢ نماد شخارک و زاگرس بهبود یافته است. نگرانی بازار از بابت افت قیمت ذغال و در ادامه کاهش نرخ متانول سبب شده تا بازار دیگر آن اشتیاق لازم را برای خرید سهام های متانولی نداشته باشد. در این گروه اگر زاگرس تعدیلی در گزارش ٩ ماهه نداشته باشد ، فعلا در همین قیمت ها در نوسان خواهد بود و حرکت بعدی سهم موکول به پیش بینی بودجه سال ٩۶ خواهد شد. این شرکت در حالی سود هر سهم خود را در سطوح ٢.۵٨٩ ریالی پیش بینی نموده که تا پایان دوره ٩ ماهه ...