تحلیل ، خبر و سیگنال عیدی بگیرید

در نمودار تعدیل شده رشد قیمتی سهم از حوالی ٨٣۵ تومان تا سقف ١۶١٠ تومان را می توان در قالب سری امواج پیشرو شمارش کرد. طی این برهه قیمت در قالب ۵ موج رشد داشته است. در مرحله بعد با افزایش عرضه ها و برای...