با نزدیک شدن به آخرین روزهای دی ماه، مجامع شرکت های بورسی و فرابورسی رونق گرفت.