بازار چهارشنبه چیز خاص در دل نداشت که بخواهیم آن را شرح دهیم اما از اتفاقات مهم روزهای آخر هفته می توان به برگزاری نشست ریاست سازمان با ۴٠ نفر از فعالان بازار اشاره کرد. برخورد خوب مرد اول بورس و پذیرفتن برخی اشکالات از جمله بحث روند توقف دسته جمعی نمادها ، بلوک زنی ها ، حفظ شاخص و صحبت هایی در مورد اخزا از جمله مهمترین مباحث این نشست بود. حالا باید ...