شرکت پلی اکریل تاریخ برگزاری مجمع خود برای تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه را اعلام کرد.