پیش تر در مورد قاسم در قسمت های مختلف سایت صحبت کرده بودیم. محدوده ٣٨٠ – ۴٠٠ را برای خرید مناسب ارزیابی کردیم و گفتیم که احتمالا از اواسط دی ماه رالی صعودی سهم آغاز می شود. در بازار منفی دیروز رشد قیمتی سهم و به صف نشستن...