به نظر می رسد محتمل ترین سناریو حرکت قیمت به سمت بالا ، شکست مقاومت کوتاه مدت نه چندان قوی ٢٩٠-٢٩۵ ، حرکت به سمت روند نزولی مشکی رنگ و نهایتا در صورت تداوم حرکت ،تحقق سناریوی سبزرنگ باشد...

آخرین وضعیت تکنیکی نماد ایران خودرو بررسی شد.

همانگونه که در نمودار هفتگی مشاهده می شود ، حمایت ترکیبی بسیار مستحکم و بلند مدت در نمودار خودرو که شامل فیبوی 61.8 (از 145 تا 480) ،ضلع پایینی کنج (خط سبز رنگ) ،پولبک به روند نزولی شکسته شده سال گذشته(خط قرمز رنگ ) و نهایتا حمایت ایجاد شده به واسطه روند قهوه ای رنگ می باشد ، به مدت یک ماه است که مانع نزول و ریزش بیشتر قیمت در محدوده 265 -270 شده است .

در شرایط حاضر ،با توجه به موارد فوق الذکر و همچنین شرایط نمودار در نمای روزانه و احتمال شکل گیری سر و شانه کف (ویا الگوی سه کف) و همچنین وضعیت اندیکاتور در نمودار روزانه ، به نظر می رسد محتمل ترین سناریو حرکت قیمت به سمت بالا ، شکست مقاومت کوتاه مدت نه چندان قوی 290-295 ، حرکت به سمت روند نزولی مشکی رنگ و نهایتا در صورت تداوم حرکت ،تحقق سناریوی سبزرنگ باشد .
اما از طرفی ، شکست حمایت ترکیبی قدرتمند فوق (265-270) به شرط افزایش حجم در محل شکست و یا در محل پولبک احتمالی ،منجر به سقوط قیمت به سمت محدوده 230-220 و تشکیل سناریوی قرمز رنگ خواهد شد.