اما برای امروز هم بعید از اتفاق خاصی بیفتد! انتظار خاصی از بازار نداریم. به نظر هر طور که هست باید به این اصلاح ١٠٠٠ – ١۵٠٠ واحدی تن دهیم تا شاید با رسیدن به محدوده ٧٨٠٠٠ واحد بازار از فروشنده خالی شود و بار دیگر قیمت ها برای خریداران جذاب شود.