این سهم با رسیدن به محدوده قیمت اسمی و اخباری مثتی که دارد می تواند با برگشت روند همراه شود

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

توضیحات

سرمایه گذاری سایپا

98الی100

110

117

98

92

پرریسک

اصلاح قیمتی و رسیدن به کف حمایتی معتبر و وضعیت مثبت خودرویی ها