این سهم در صورت رسیدن به کف قیمتی خود فرصت خرید کوتاه مدت خوبی را به واسطه...