این سهم پس از اصلاح قیمتی عمیق و نزدیک شدن به حمایت...