این سهم هم از نظر بنیادی و هم تکنیکال با قرار گرفتن در...