*} *} *}

این سهم با قرار گرفتن در کف کانال حمایتی...