در دی ماه تعدادی از شرکت ها مجمع خود را برگزار می کنند.