این سهم به دلیل رشد قیمت ارز دولتی و بودجه مناسب و دارای نسبت...