در آن مقطع به هدف اولیه ٣۵٠ تومانی اشاره داشتیم که سهم تا همان محدوده رشد کرد. حالا با تشکیل پترن هارمونیک AB=CD و همچنین کند بودن بازوی CD نسبت به بازوی AB شاهد...