سایپا و بانک پاسارگاد در دی ماه مجمع برگزار خواهند کرد.