در دی ماه تعدادی از شرکت ها به مجمع خواهند رفت که پترول یکی از آن هاست.