تعدادی از شرکت ها در روزهای آینده به مجمع خواهند رفت.