لازم به توضیح است که موج C از این الگو در قالب مثلث پایان قطری ظاهر شده است. اصلاح اخیر سهم را می توان در قالب موج ٢ از ٣ تفسیر کرد. به نظر می رسد در قالب این موج قیمت برای...