با توجه به شکل گیری آرایش واگرایی مثبت بین قیمت و اندیکاتور MACD و همچنین ساختار قمتی به نظر می رسد قیمت در حال تشکیل الگوی سر و شانه کف می باشد. خط گردن الگوی...