طی ٢٠ روز کاری گذشته ، ارزش هر سهم شرکت قاسم ایران چیزی در حدود ٣٠ درصد افت داشته است. به لحاظ تکنیکی به نظر می رسد پس از اتمام یک سیکل ۵ موجی ایمپالس در قالب...