این سهم در قیمت های رنج ٣٨٠ الی ۴٠٠ تومان می تواند بازدهی...