شرکت سایپا دیزل با نماد خکاوه برای تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه به مجمع می رود.