تا پایان آذر ماه تعدادی از شرکت ها به مجمع می روند.