در تحلیل تکنیکال سهام شرکت نفت ایرانول با نماد «شرانل» ، بعد از تکمیل آرایش AB = CD معکوس شاهد واکنش بازار به محدوده حمایتی ۶۶٠ تومانی و افزایش تقاضا و حرکت به سمت ترند نزولی کوتاه مدتی هستیم. این سهم در صورتی که ...