در حال حاضر قیمت پس از برخورد با محدوده کف کانال و رسیدن به سطح Change Of Polarity با افزایش نسبی تقاضا مواجه شده است. از طرفی دیگر آرایش ...

تحلیل تکنیکال صنعتی بهپاک - بهپاک :

 

نوسانات 2.5 سال اخیر سهام شرکت صنعتی بهپاک در چارچوب زمانی روزانه را می توان داخل کانال صعودی محصور کرد. طی این مدت شاهد واکنش ریتمیک قیمت به خطوط کف و سقف کانال بودیم. در حال حاضر قیمت پس از برخورد با محدوده کف کانال و رسیدن به سطح Change Of Polarity با افزایش نسبی تقاضا مواجه شده است. از طرفی دیگر آرایش هارمونیک reAB=CD را در نمودار سهم شاهد هستیم. به نظر می رسد خرید سهم در محدوده 320 - 330 تومان با دید میان مدت گزینه مناسبی خواهد بود. انتظار می رود به مرور شاهد رشد ارزش سهم و شکسته شدن سقف قبلی باشیم.