در تحلیل تکنیکال سهام شرکت کویر تایر با نماد «پکویر» ، پس از یک دوره نوسان ١٣ ماهه در باکس خنثی ترسیم شده و تکمیل آرایش AB = CD معکوس شاهد شکست مقاومت ٣۶۵ تومانی هستیم. لذا انتظار این است که سهم پس از پولبک به سطح حمایتی مذکور و ساخت یک کف جدید ، در مسیر ...