افت و خیزهای دو سال اخیر نماد معاملاتی حپترو را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت هر چند قیمت به صورت زیگزاکی و ریتمیک بین خطوط کانال نوسان نداشته ، با این حال...