به نظر می رسد خرید سهم در قیمت های کنونی خصوصا با دید کوتاه مدت (با عنایت به قرار داشتن در سطوح مقاومتی و شرایط اسیلاتورها) خیلی مقرون به صرفه نیست. در روزهای آینده احتمال...