پس از ثبت قله ۶١٠ تومانی ، با قرار گیری اسیلاتورها در محدوده خریدهای هیجانی و همچنین شکل گیری واگرایی منفی شاهد افزایش عرضه ها و افت ارزش سهم بودیم. به گونه ای که طی ١٣ روز کاری گذشته سهم ٢٢ درصد از ارزش خود را از دست داده است. ...