در تحلیل تکنیکی سهام شرکت حمل و نقل توکا با نماد حتوکا در فریم هفتگی ، سهم را در یک کانال صعودی محصور نمودیم. مطابق با تصویری که مشاهده می کنید ، حتوکا واکنش های خوبی به خطوط ترسیم شده داشته و پیش بینی می شود در صورت شکست سد ...