محدوده ١٧٠ -١٨٠ تومان به دلیل تکمیل الگوی ab=cd و همچنین پترن Crab می تواند محدوده پتانسیل بازگشتی برای سهم باشد. اسیلاتور DT در پارامتر بهینه هم نشان می دهد که اواخر اصلاح هستیم و فروش ها فاز هیجانی به خود گرفته است...