در تحلیل شاخص گروه بیمه در تایم فریم هفتگی ، بعد از یک دوره نوسان در محدوده ٣.٠٧٠ – ۴.٨٠٠ واحدی شاهد شکسته شدن سقف کانال ترسیم شده هستیم. لذا انتظار این است که شاخص گروه مذبور در میان مدت و در حرکتی معادل رشد قبلی ، تا محدوده ...