به خصوص آنکه پیش بینی می شود تک نرخی کردن ارز با توجه به چسبندگی نرخ ارز به سطوح بالا، سبب افزایش نرخ رسمی (نرخ مبادلاتی) گردد و به افزایش هزینه واردات دامن خواهد زد...