قیمت داخل یک کانال صعودی مدام نوسان می کند. طی این مدت ارزش سهم به صورت ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است. در حال ...