در تحلیل تکنیکال سهام شرکت پتروشیمی پردیس با نماد «شپدیس» ، همزمان با تکمیل ٢ الگوی قدرتمند Crab و AB = CD معکوس در محدوده تراکمی ٧٠۵ – ٧۴٣ تومانی شاهد افزایش تقاضا و واکنش به کف کانال فرضی ترسیم شده هستیم. اتمام روند نزولی در شپدیس از این جهت می تواند اهمیت داشته باشد که ...