طی این مدت محدوده ٩۶ - ٩٧ تومان دو بار به عنوان سطح حمایتی سهم عمل کرده است. در حال حاضر قیمت فاصله چندانی با خط حمایتی مذکور ندارد. از طرفی دیگر...