شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با سرمایه ١.۶٢۵ میلیارد تومانی که سال مالی منتهی ٢٩ اسفند ماه دارد ، در دوره ۶ ماهه بر همان سود ۵٢۶ ریالی تاکید کرده و در این دوره ١٢١ ریال معادل ٢٣ درصد سود خود را پوشش داده است. این شرکت قصد خروج از سهام ٣ شرکت «صنعتی بارز» و ...