پس از ثبت قله ۶٢٠ تومانی در روزهای ابتدایی سال جاری ، سهم وارد یک روند اصلاحی شد. به گونه ای که طی ۶ - ٧ ماه گذشته تقریبا ٢٧ درصد از ارزش خود را از دست داده و تا محدوده ۴۶٠ تومانی عقب نشسته است. ...