جالب اینکه طی این مدت قیمت هیچ گاه برگشت محسوسی نداشته و تقریبا می توان گفت یکسره شاهد افت ارزش سهم بودیم. در چند ماه گذشته محدوده ١٠۵ تومان دوبار در نقش حمایت برای سهم ظاهر شده و قیمت در شکست آن ناکام بوده است. افت و خیزهای...