نوسانات قیمتی فلز روی از اواخر سال ٢٠٠٩ میلادی تا کنون را می توان داخل یک کانال نزولی محصور کرد. هر چند ضربات قیمت به خطوط کف و سقف کانال ریتمیک نبوده ، با این حال باید اذعان داشت که ...