پس از ثبت قله ٣٢٠ تومان (در نمودار تعدیل شده) طی روزهای پایانی سال گذشته ، سهم وارد یک فاز اصلاحی شد. به گونه ای که قیمت بیش از ٣٠ درصد از ارزش خود را از دست داد. طی این بازه زمانی...