در نمودار تعدیل شده ، تقریبا ٢ - ٢.۵ سال بود که لیزینگ صنعت و معدن از شکست محدوده مقاومتی ١۵٠ تومان عاجز بود. طی این مدت قیمت بارها به سطح مذکور حمله کرد اما در عبور از آن ناکام بود. تا اینکه...